Bromotril 25 SC

Bromotril 25 SC

Rendeltetés

 • Gyomirtó szer

Hatóanyag összetétel

 • 250 g/l bromoxinil

Felhasználásra vonatkozó előírások

Engedélyokirat

 • Engedély száma 45676/1999.
 • Engedély típusa Alapengedély
 • Engedély érvényessége 2021-03-14
 • Tulajdonos Adama Hungary Zrt.
 • Türelmi idő kereskedőknek 2021-07-14
 • Türelmi idő felhasználóknak 2021-09-14

Általános adatok

 • Magyarországi forgalmazó Adama Hungary Zrt.
 • Készítmény gyártó Adama Agricultural Solutions Ltd.
 • Formuláció vizes szuszpenzió koncentrátum (SC)
 • Forgalmazási kategória II. kategória
 • Ökológiai gazdálkodásban engedélyezve Nem
 • Kiszerelési egységek 1l, 5l, 10l, 20l

Agrár-környezet gazdálkodásban engedélyezve

 • Nem

Veszélyességre, biztonságra vonatkozó előírások

 • A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon) 300- 2000 mg/ttkg
 • Vízi veszélyesség Közepesen veszélyes
 • Méhveszélyesség Nem jelölésköteles
 • Méhkímélő technológia Nem
 • S-mondatok SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
  SPe 3 - Bromotiril 25 SC
  A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 30 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet! A légi kezelés esetén a vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 60 m, a nem-célszervezetek védelme érdekében a nem-mezőgazdasági földterülettől 20 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!
 • H-mondatok EUH 208
  Allergiás reakciót válthat ki.
  EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
  H302
  Lenyelve ártalmas.
  H319
  Súlyos szemirritációt okoz.
  H332
  Belélegezve ártalmas.
  H361d
  Feltehetően károsítja a születendő gyermeket.
  H411
  Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
 • P-mondatok P102
  Gyermekektől elzárva tartandó
  P201
  Használat előtt ismerje meg az anyagra vonatkozó különleges utasításokat.
  P261
  Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését.
  P270
  A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
  P280
  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  P304 + P340
  BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
  P305 + P351 + P338
  SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
  P308 + P313
  Expozíció vagy annak gyanúja esetén: Orvosi ellátást kell kérni.
  P391
  A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
  P501 - veszélyes hulladék lerakó
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • Védőfelszerelés előkészítőknek félálarc (FFA1B1P2SL), védőkalap, védőkesztyű, védőruha, védőszemüveg
 • Védőfelszerelés kijuttatóknak arcvédő, védőkalap, védőkesztyű, védőruha, védőszemüveg