Bulldock 25 EC

Bulldock 25 EC

Rendeltetés

 • Rovarölő szer

Hatóanyag összetétel

 • 25 g/l béta-ciflutrin

Felhasználásra vonatkozó előírások

Engedélyokirat

 • Engedély száma 21043/1996.
 • Engedély típusa Alapengedély
 • Engedély érvényessége 2021-01-20
 • Tulajdonos Nufarm Hungária Kft.
 • Türelmi idő kereskedőknek 2021-06-01
 • Türelmi idő felhasználóknak 2021-07-20

Általános adatok

 • Magyarországi forgalmazó Nufarm Hungária Kft.
 • Készítmény gyártó Adama Agricultural Solutions Ltd.
 • Formuláció emulgeálható koncentrátum (EC)
 • Forgalmazási kategória II. kategória
 • Ökológiai gazdálkodásban engedélyezve Nem
 • Kiszerelési egységek 0,25 l, 1 l, 5 l

Agrár-környezet gazdálkodásban engedélyezve

 • Nem

Veszélyességre, biztonságra vonatkozó előírások

 • A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon) 200-2000 mg/ttkg
 • Vízi veszélyesség Kifejezetten veszélyes
 • Méhveszélyesség Kifejezetten kockázatos
 • Méhkímélő technológia Nem
 • R-mondatok R 20/22
  Belélegezve és lenyelve ártalmas
  R 50/53
  Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat
  R 65
  Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat.
  R 67
  Gőzök álmosságot vagy szédülést okozhatnak.
 • S-mondatok S 13
  Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó
  S 2
  Gyermekek kezébe nem kerülhet
  S 20/21
  A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad
  S 35
  Az anyagot és az edényzetét megfelelő módon ártalmatlanítani kell
  S 37
  Megfelelő védőkesztyűt kell viselni
  S 57
  A környezetszennyezés elkerülésére megfelelő edényzetet kell használni
  S 62
  Lenyelés esetén hánytatni tilos: azonnal orvoshoz kell fordulni és megmutatni az edényzetet vagy a címkét.
  SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
  SPe 3 - Bulldock 25 EC
  A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől szántóföldi és zöldség kultúrákban 5 m, szőlőben 10 m, gyümölcsösben 30 m távolságban tartson meg egy nem permetezett biztonsági övezetet! A nem cél-ízeltlábúak/rovarok védelme érdekében a nem mezőgazdasági földterülettől szántóföldi és zöldség kultúrákban 5 m, szőlőben és gyümölcsösben 10 m távolságban tartson meg egy nem permetezett biztonsági övezetet!
  SPe 8 - Bulldock 25 EC
  Méhekre veszélyes! Tilos méhek közelében felhasználni! A méhek és egyéb beporzást végző rovarok védelme érdekében virágzási időszakban nem alkalmazható! Virágzó gyomnövények jelenléte esetén nem alkalmazható!
 • H-mondatok EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
  H302
  Lenyelve ártalmas.
  H304
  Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
  H319
  Súlyos szemirritációt okoz.
  H332
  Belélegezve ártalmas.
  H336
  Álmosságot vagy szédülést okozhat.
  H400
  Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
  H410
  Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
 • P-mondatok P102
  Gyermekektől elzárva tartandó
  P264
  Használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.
  P270
  A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
  P280
  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  P301 + P312 + P330
  LENYELÉS ESETÉN: Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. A szájat ki kell öblíteni.
  P304 + P340
  BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
  P305 + P351 + P338
  SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
  P331
  TILOS hánytatni.
  P337 + P313
  Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.
  P391
  A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
  P501 - veszélyes hulladék lerakó
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • Védőfelszerelés előkészítőknek arcvédő, szemvédő, védőkesztyű
 • Védőfelszerelés kijuttatóknak védőkesztyű