Chikara 25 WG

Chikara 25 WG

Rendeltetés

 • Gyomirtó szer

Hatóanyag összetétel

 • 250 g/l flazaszulfuron

Felhasználásra vonatkozó előírások

Engedélyokirat

 • Engedély száma 6300/2080-1/2022
 • Engedély típusa Alapengedély
 • Engedély érvényessége 2033-07-31
 • Tulajdonos ISK Biosciences Europe N.V.

Általános adatok

 • Magyarországi forgalmazó Kwizda Agro Hungary Kft.
 • Készítmény gyártó ISK Biosciences Europe N.V.
 • Formuláció vízben diszpergálható granulátum (WG)
 • Forgalmazási kategória I. kategória
 • Ökológiai gazdálkodásban engedélyezve Nem
 • Kiszerelési egységek 40 g; 50 g; 100 g, 150 g, 200 g, 1,0 kg, 4 kg

Agrár-környezet gazdálkodásban engedélyezve

 • Igen

Veszélyességre, biztonságra vonatkozó előírások

 • A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon) >2000 mg/ttkg
 • Vízi veszélyesség Kifejezetten veszélyes
 • Méhveszélyesség Nem jelölésköteles
 • Méhkímélő technológia Nem
 • S-mondatok SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
  SPe 2
  A talajvíz védelme érdekében működő drénezett talajokon, homoktalajokon (Arany-féle kötöttség, KA kissebb, mint 30), valamint fokozottan érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területeken ne használja!
  SPe3 - Chikara 25 WG
  A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől az alább feltüntetett távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet! Elsodródás csökkentő technológia nélkül: szőlő, fekete bodza: 20 m zárt gyep; erdészet (karácsonyfa ültetvény, erdősítés): 10 m. A nem-cél növények védelme érdekében a nem mezőgazdasági földterülettől 5 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet, 50 %-os elsodródás csökkentő szórófej alkalmazása esetén a biztonsági övezet megtartása nem szükséges!
 • H-mondatok EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
  H400
  Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
  H410
  Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
 • P-mondatok P280
  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  P391
  A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
  P501 - veszélyes hulladék lerakó
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • Védőfelszerelés előkészítőknek munkaruha, védőkesztyű
 • Védőfelszerelés kijuttatóknak munkaruha, védőkesztyű