Chinook Blue

Chinook Blue

Rendeltetés

 • Csávázószer (folyékony) (LS)

Hatóanyag összetétel

 • 100 g/l béta-ciflutrin, 100 g/l imidakloprid

Felhasználásra vonatkozó előírások

Engedélyokirat

 • Engedély száma 2032/2004.
 • Engedély típusa Alapengedély
 • Engedély érvényessége 2021. jan. 20.
 • Tulajdonos Bayer CropScience AG
 • Türelmi idő kereskedőknek 2021. máj. 31.
 • Türelmi idő felhasználóknak 2021. júl. 20.

Általános adatok

 • Magyarországi forgalmazó Bayer Hungária Kft.
 • Készítmény gyártó Bayer
 • Formuláció folyékony csávázószer (LS)
 • Forgalmazási kategória I. kategória
 • Ökológiai gazdálkodásban engedélyezve Nem
 • Kiszerelési egységek 15 l, 20 l, 200 l.

Agrár-környezet gazdálkodásban engedélyezve

 • Nem

Veszélyességre, biztonságra vonatkozó előírások

 • A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon) > 200 mg/ttkg
 • Vízi veszélyesség Kifejezetten veszélyes
 • Méhveszélyesség Kifejezetten kockázatos
 • Méhkímélő technológia Nem
 • S-mondatok SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
  SPo 2
  Használat után minden védőruházatot ki kell mosni.
 • H-mondatok EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
  H301
  Lenyelve mérgező.
  H317
  Allergiás bőrreakciót válthat ki.
  H400
  Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
  H410
  Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
 • P-mondatok P280
  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  P302 + P352
  HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel
  P308 + P311
  Expozíció vagy annak gyanúja esetén: Forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
  P391
  A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
  P501 - veszélyes hulladék lerakó
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • Védőfelszerelés (csávázás) arcvédő (3-as jelölésű), védőkalap, védőkesztyű (3. védelmi osztályú), védőlábbeli (3. védelmi osztályú), védőruha (4. típusú), védőszemüveg (3-as jelölésű)
 • Védőfelszerelés (vetés) védőkesztyű