Degesch Phostoxin tabletta, golyó, pellet

Degesch Phostoxin tabletta, golyó, pellet

Rendeltetés

 • Gázosító szer

Hatóanyag összetétel

 • 560 g/kg aluminium-foszfid, 561 g/kg aluminium-foszfid, 562 g/kg aluminium-foszfid, 563 g/kg aluminium-foszfid, 564 g/kg aluminium-foszfid, 565 g/kg aluminium-foszfid

Felhasználásra vonatkozó előírások

Engedélyokirat

 • Engedély száma 45053/1999
 • Engedély típusa Alapengedély
 • Engedély érvényessége 2027. dec. 31.
 • Tulajdonos Detia Freyberg GmbH.

Általános adatok

 • Magyarországi forgalmazó Novochem Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
 • Készítmény gyártó Detia Freyberg Produktion GmbH
 • Formuláció gázt kibocsájtó, tömörített tabletta/pellet
 • Forgalmazási kategória I. kategória
 • Ökológiai gazdálkodásban engedélyezve Nem
 • Kiszerelési egységek 480 db tabletta (1,5 kg), 333 db golyó (1 kg), 1666 db pellet (1 kg)

Agrár-környezet gazdálkodásban engedélyezve

 • Igen

Veszélyességre, biztonságra vonatkozó előírások

 • A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon) 8,87 mg/kg
 • Vízi veszélyesség Kifejezetten veszélyes
 • Méhveszélyesség Nem jelölésköteles
 • Méhkímélő technológia Nem
 • R-mondatok R 15/29
  Vízzel érintkezve fokozottan tűzveszélyes és mérgező gázok képződnek
  R 21
  Bőrrel érintkezve ártalmas
  R 26/28
  Belélegezve és lenyelve nagyon mérgező
  R 32
  Savval érintkezve nagyon mérgező gázok képződnek
  R 50
  Nagyon mérgező a vízi szervezetekre.
 • S-mondatok S 1/2
  Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó
  S 13
  Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó
  S 20/21
  A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad
  S 22
  Az anyag porát nem szabad belélegezni.
  S 3/9/14/49
  Hűvös, jól szellőztethető helyen, víztől/savaktól távol, csak az eredeti edényzetben tárolható.
  S 30
  Soha nem szabad vízzel keverni.
  S 35
  Az anyagot és az edényzetét megfelelő módon ártalmatlanítani kell
  S 36/37/39
  Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni
  S 43
  Tűz esetén száraz homokkal, porral, CO2-dal oltandó. Víz használata tilos.
  S 45
  Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell hívni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni.
  S 57
  A környezetszennyezés elkerülésére megfelelő edényzetet kell használni
  S 7/8
  Az edényzet légmentesen lezárva, szárazon tartandó.
  SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
  SPo 2
  Használat után minden védőruházatot ki kell mosni.
 • H-mondatok EUH 029
  Vízzel érintkezve mérgező gázok képződnek.
  EUH 032
  Savval érintkezve nagyon mérgező gázok képződnek.
  EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
  H260
  Vízzel érintkezve öngyulladásra hajlamos tűzveszélyes gázokat bocsát ki.
  H300
  Lenyelve halálos.
  H311
  Bőrrel érintkezve mérgező.
  H319
  Súlyos szemirritációt okoz.
  H330
  Belélegezve halálos.
  H400
  Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
 • P-mondatok P223
  Nem érintkezhet vízzel.
  P232
  Nedvességtől védendő.
  P234
  Az eredeti csomagolásban tartandó.
  P280
  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  P301 + P310
  LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
  P321
  Szakellátás (lásd ... a címkén).
  P335
  A bőrre lazán tapadó szemcséket óvatosan le kell kefélni.
  P370 + P378 - por, majd CO2
  Tűz esetén: oltásra ... használandó.
  P402 + P404
  Száraz helyen tárolandó. Zárt edényben tárolandó.
  P405
  Elzárva tárolandó.
  P501 - veszélyes hulladék lerakó
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • Védőfelszerelés kijuttatóknak kapucnis védőoverall (3-4 CEN típus), légzésvédő teljes álarc (B2P3), védőkesztyű, védőlábbeli