Elumis Peak

Elumis Peak

Rendeltetés

 • Gyomirtó szer

Hatóanyag összetétel

 • 75 g/l mezotrion, 30 g/l nikoszulfuron, 750 g/kg proszulfuron

Felhasználásra vonatkozó előírások

Engedélyokirat

 • Engedély száma 04.2/3045-2/2011
 • Engedély típusa Alapengedély
 • Engedély érvényessége 2023. jan. 27.
 • Tulajdonos Syngenta A.G.
 • Tulajdonos hazai képviselője Syngenta Kft.
 • Türelmi idő kereskedőknek 2023. júl. 31.
 • Türelmi idő felhasználóknak 2024. jan. 27.

Általános adatok

 • Magyarországi forgalmazó Syngenta Kft.
 • Készítmény gyártó Syngenta
 • Formuláció olaj alapú szuszpenzió koncentrátum (OD)
 • Forgalmazási kategória I. kategória
 • Ökológiai gazdálkodásban engedélyezve Nem
 • Kiszerelési egységek Elumis: 4,5 l; Peak 75 WG: 60 g

Agrár-környezet gazdálkodásban engedélyezve

 • Nem

Veszélyességre, biztonságra vonatkozó előírások

 • A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon) >2000 mg/ttkg
 • Vízi veszélyesség Kifejezetten veszélyes
 • Méhveszélyesség Nem jelölésköteles
 • Méhkímélő technológia Nem
 • S-mondatok SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
  SPe 1
  A talaj védelme érdekében ezt, vagy ugyanilyen hatóanyagot tartalmazó bármilyen más készítményt ne használja ugyanazon a területen az előírtnál nagyobb mennyiségben, illetve többször!
  SPe 1 - Elumis Peak
  A talajvíz védelme érdekében ezt, vagy proszulfuront tartalmazó bármilyen más készítményt ne használja ugyanazon a területen nagyobb mennyiségben, mint 20 g hatóanyag/ha/3 év.
  SPe 2
  A talajvíz védelme érdekében fokozottan érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területeken ne használja!
  SPe 3 - Elumis Peak
  A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 20 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet! A nem cél-növények védelme érdekében a nem mezőgazdasági földterülettől 5 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!
 • H-mondatok EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
  H302
  Lenyelve ártalmas.
  H400
  Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
  H410
  Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
 • P-mondatok P301 + P312
  LENYELÉS ESETÉN: Rosszullét esetén azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
  P330
  A szájat ki kell öblíteni.
  P391
  A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
  P501 - veszélyes hulladék lerakó
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • Védőfelszerelés előkészítőknek arcvédő, védőkesztyű, védőlábbeli, védőruha, védőszemüveg
 • Védőfelszerelés kijuttatóknak arcvédő, védőkesztyű, védőlábbeli, védőruha, védőszemüveg