Gazelle 20 SG

Gazelle 20 SG

Rendeltetés

 • Rovarölő szer

Hatóanyag összetétel

 • 200 g/kg acetamiprid

Felhasználásra vonatkozó előírások

Engedélyokirat

 • Engedély száma 04.2/270-1/2012
 • Engedély típusa Alapengedély
 • Engedély érvényessége 2025-12-31
 • Tulajdonos Nisso Chemical Europe GmbH.

Általános adatok

 • Magyarországi forgalmazó Kwizda Agro Hungary Kft.
 • Készítmény gyártó Nippon Soda
 • Formuláció vízoldható granulátum (SG)
 • Forgalmazási kategória III. kategória
 • Ökológiai gazdálkodásban engedélyezve Nem
 • Kiszerelési egységek 5 kg; 1 kg; 0,2 kg; 120 g; 100 g; 50 g; 25 g; 10 g; 5 g; 4 g; 3 g; 2 g

Agrár-környezet gazdálkodásban engedélyezve

 • Korlátozva

Veszélyességre, biztonságra vonatkozó előírások

 • A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon) 1065 mg/ttkg
 • Vízi veszélyesség Kifejezetten veszélyes
 • Méhveszélyesség Nem jelölésköteles
 • Méhkímélő technológia Nem
 • S-mondatok SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
  SPe 2
  A talajvíz védelme érdekében működő drénezett talajokon, homoktalajokon (Arany-féle kötöttség, KA kissebb, mint 30), valamint fokozottan érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területeken ne használja!
  SPe 3 - Mospilan 20 SG
  A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől a szántóföldi kultúráknál 5 m, zöldségféléknél, dísznövényeknél 10 m, gyümölcs kultúráknál 40 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet! Légi kijuttatás esetén a vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 100 m, a nem cél-ízeltlábúak/rovarok védelme érdekében a nem mezőgazdasági földterülettől 10 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!
 • H-mondatok EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
  H302
  Lenyelve ártalmas.
  H400
  Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
  H410
  Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
 • P-mondatok P102
  Gyermekektől elzárva tartandó
  P270
  A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
  P301 + P312
  LENYELÉS ESETÉN: Rosszullét esetén azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
  P330
  A szájat ki kell öblíteni.
  P391
  A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
  P501 - veszélyes hulladék lerakó
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • Védőfelszerelés előkészítőknek védőkesztyű
 • Védőfelszerelés kijuttatóknak védőkesztyű
Figyelem

Az oldalon szereplő adatok tájékoztató jellegűek!

Adatlap frissítve: 2021-06-22 09:01