Green Doctor

Green Doctor

Rendeltetés

 • Gombaölő szer

Hatóanyag összetétel

 • 10^6 db oospóra/g Pythium oligandrum

Felhasználásra vonatkozó előírások

Engedélyokirat

 • Engedély száma 6700/384-2/2023
 • Engedély típusa Származtatott engedély
 • Engedély érvényessége 2025. ápr. 30.
 • Tulajdonos Biopreparáty spol. s.r.o

Általános adatok

 • Magyarországi forgalmazó UPL Hungary Kft.
 • Készítmény gyártó Biopreparáty spol. s.r.o.
 • Formuláció nedvesíthető por (WP)
 • Forgalmazási kategória III. kategória
 • Ökológiai gazdálkodásban engedélyezve Igen
 • Kiszerelési egységek 5g, 50g, 100g, 250g, 500 g

Agrár-környezet gazdálkodásban engedélyezve

 • Igen

Veszélyességre, biztonságra vonatkozó előírások

 • A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon) > 2000 mg/ttkg
 • Vízi veszélyesség Nem jelölésköteles
 • Méhveszélyesség Nem jelölésköteles
 • Méhkímélő technológia Nem
 • S-mondatok SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
  SPe 3 - 5 m
  A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 5 m távolságban tartson meg egy kezeletlen, növényzettel borított biztonsági övezetet!
 • H-mondatok EUH 208
  Allergiás reakciót válthat ki.
  EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
 • P-mondatok P102
  Gyermekektől elzárva tartandó
  P233
  Az edény szorosan lezárva tartandó.
  P270
  A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
  P280
  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  P301 + P330 + P331
  LENYELÉS ESETÉN: a szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni.
  P302 + P352
  HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel
  P304 + P340
  BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
  P305 + P351 + P338
  SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
  P501 - veszélyes hulladék lerakó
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • Védőfelszerelés előkészítőknek légzésvédő (FFP2D), védőkalap, védőkesztyű (3. védelmi osztályú), védőruha (6. típusú), védőszemüveg (4-es jelölésű)
 • Védőfelszerelés kijuttatóknak légzésvédő (FFP2D), védőkalap, védőkesztyű (3. védelmi osztályú), védőruha (6. típusú), védőszemüveg (4-es jelölésű)
Figyelem

Az oldalon szereplő adatok tájékoztató jellegűek!

Adatlap frissítve: 2024-01-18 12:08