Hadden

Hadden

Rendeltetés

  • Gyomirtó szer

Hatóanyag összetétel

  • 150 g/kg tribenuron-metil, 400 g/kg tifenszulfuron-metil

Felhasználásra vonatkozó előírások

Engedélyokirat

  • Engedély száma 6300/1450-1/2021
  • Engedély típusa Származtatott engedély
  • Engedély érvényessége 2032-10-31
  • Tulajdonos Rotam Agrochemical Europe. Ltd.
  • Tulajdonos hazai képviselője Dr. Selmeczi József

Általános adatok

  • Magyarországi forgalmazó Kwizda Agro Hungary Kft.
  • Készítmény gyártó Rotam Agrochem. Co. Ltd.
  • Formuláció vízben diszpergálható granulátum (WG)
  • Forgalmazási kategória I. kategória
  • Ökológiai gazdálkodásban engedélyezve Nem
  • Kiszerelési egységek 60 g, 120 g, 200 g, 400 g, 500 g, 800 g

Agrár-környezet gazdálkodásban engedélyezve

  • Igen

Veszélyességre, biztonságra vonatkozó előírások

  • A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon) > 2000 mg/ttkg
  • Vízi veszélyesség Kifejezetten veszélyes
  • Méhveszélyesség Nem jelölésköteles
  • Méhkímélő technológia Nem
  • S-mondatok SP 1
    A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
    SPe 2
    A talajvíz védelme érdekében működő drénezett talajokon, homoktalajokon (Arany-féle kötöttség, KA kissebb, mint 30), valamint fokozottan érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területeken ne használja!
    Spe 3 - Natius
    A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 20 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet! A nem cél-növények védelme érdekében a nem mezőgazdasági földterülettől 10 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet! 50%-os elsodródás csökkentő szórófej alkalmazása esetén 5 m kezeletlen biztonsági övezet megtartása szükséges!
  • H-mondatok EUH 208
    Allergiás reakciót válthat ki.
    EUH 401
    Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
    H373
    Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket > vagy meg kell adni az összes érintett szervet, ha ismertek >.
    H400
    Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
    H410
    Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
  • P-mondatok P260
    A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos.
    P314
    Rosszullét esetén orvosi ellátást kell kérni.
    P391
    A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
    P501 - veszélyes hulladék lerakó
    A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
  • Védőfelszerelés előkészítőknek védőkesztyű
  • Védőfelszerelés kijuttatóknak védőkesztyű
Figyelem

Az oldalon szereplő adatok tájékoztató jellegűek!

Utoljára frissítve: 2021-06-12 13:03