Isomate OFM Rosso Flex

Isomate OFM Rosso Flex

Rendeltetés

 • Légtértelítő eszköz (feromonnal)

Hatóanyag összetétel

 • 93,6 % feromon ((Z)-8- dodecenil acetát), 5,6 % feromon ((E)-8-dodecenil acetát), 0,9 % feromon ((Z)-8- dodecenol)

Felhasználásra vonatkozó előírások

Engedélyokirat

 • Engedély száma 6300/13560-2/2019
 • Engedély típusa Alapengedély
 • Engedély érvényessége 2022. dec. 31.
 • Tulajdonos CBC (Europe) S.r.l.

Általános adatok

 • Magyarországi forgalmazó Biocont Magyarország Kft.
 • Készítmény gyártó Shin-Etsu Ch. (JP)
 • Formuláció
 • Forgalmazási kategória III. kategória
 • Ökológiai gazdálkodásban engedélyezve Igen
 • Kiszerelési egységek 760 g, 190 g, 380 g

Agrár-környezet gazdálkodásban engedélyezve

 • Nem

Veszélyességre, biztonságra vonatkozó előírások

 • A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon) > 2000 mg/ttkg
 • Vízi veszélyesség Nem jelölésköteles
 • Méhveszélyesség Nem jelölésköteles
 • Méhkímélő technológia Nem
 • S-mondatok SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
 • H-mondatok EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
  H315
  Bőrirritáló hatású.
  H319
  Súlyos szemirritációt okoz.
 • P-mondatok P102
  Gyermekektől elzárva tartandó
  P264
  Használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.
  P270
  A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
  P280
  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  P302 + P352
  HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel
  P305 + P351 + P338
  SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
  P333 + P364
  Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: a bőrfelületet alaposan meg kell mosni.
 • Védőfelszerelés előkészítőknek védőkesztyű, védőruha
 • Védőfelszerelés kijuttatóknak védőkesztyű, védőruha