Kasumin 2 L - birs

Kasumin 2 L - birs

Rendeltetés

 • Baktérium- és gombaölő permetezőszer

Hatóanyag összetétel

 • 2 % kasugamicin

Felhasználásra vonatkozó előírások

Engedélyokirat

 • Engedély száma 6700/1170-2/2023
 • Engedély típusa Szükséghelyzeti engedély
 • Engedély érvényessége 2023. ápr. 25. – aug. 22.
 • Ügyfél Sumi Agro Hungary Kft.
 • Tulajdonos Sumi Agro Hungary Kft.

Általános adatok

 • Magyarországi forgalmazó Sumi Agro Hungary Kft.
 • Készítmény gyártó Chemark Kft.
 • Formuláció emulzióképző koncentrátum (EC)
 • Forgalmazási kategória I. kategória
 • Ökológiai gazdálkodásban engedélyezve Nem
 • Kiszerelési egységek 1 l, 20 l

Agrár-környezet gazdálkodásban engedélyezve

 • Nem

Veszélyességre, biztonságra vonatkozó előírások

 • A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon) >5000 mg/ttkg
 • Vízi veszélyesség Közepesen veszélyes
 • Méhveszélyesség Mérsékelten kockázatos
 • Méhkímélő technológia Igen
 • S-mondatok SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
  SPe 3 - 30 m
  A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 30 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!
  SPe 8 - Kasumin 2 L
  Méhekre veszélyes. Virágzó kultúrában a méhek napi aktív gyűjtési időszaka idején nem alkalmazható! A kezelés idejére távolítsa el a kaptárakat.
 • H-mondatok EUH 208
  Allergiás reakciót válthat ki.
  EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
  H318
  Súlyos szemkárosodást okoz.
  H411
  Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
 • P-mondatok P264
  Használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.
  P280
  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  P305 + P351 + P338
  SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
  P337 + P313
  Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.
  P391
  A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
  P501 - veszélyes hulladék lerakó
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • Védőfelszerelés előkészítőknek arcvédő (3-as jelölésű), védőkesztyű, védőlábbeli, védőruha, védőszemüveg
 • Védőfelszerelés kijuttatóknak arcvédő (3-as jelölésű), védőkesztyű, védőlábbeli, védőruha, védőszemüveg
Figyelem

Az oldalon szereplő adatok tájékoztató jellegűek!

Adatlap frissítve: 2023-05-04 08:53