Leptostar 200 SL

Rendeltetés

 • Rovarölő szer

Hatóanyag összetétel

 • 200 g/l acetamiprid

Felhasználásra vonatkozó előírások

Engedélyokirat

 • Engedély száma 6700/0006607-1/2024
 • Engedély típusa Alapengedély
 • Engedély érvényessége 2033. febr. 28.
 • Tulajdonos CIECH Sarzyna S.A.

Általános adatok

 • Magyarországi forgalmazó
 • Készítmény gyártó CIECH Sarzyna S.A.
 • Formuláció folyékony vízoldható koncentrátum (SL)
 • Forgalmazási kategória I. kategória, II. kategória
 • Ökológiai gazdálkodásban engedélyezve Nem
 • Kiszerelési egységek 50 ml, 100 ml, 150 ml, 250 ml, 500 ml, 1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 220 l

Agrár-környezet gazdálkodásban engedélyezve

 • Korlátozva

Veszélyességre, biztonságra vonatkozó előírások

 • A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon) 300-2000 mg/ttkg
 • Vízi veszélyesség Kifejezetten veszélyes
 • Méhveszélyesség Nem jelölésköteles
 • Méhkímélő technológia Nem
 • S-mondatok SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
  SPe 3 - Leptostar 200 SL
  A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől almatermésűekben, csonthéjasokban, héjas gyümölcsűekben, dohányban és fűzben 50 m (melyből 20 m növényzettel borított (zárt gyep)), szántóföldi növényekben, tökfélékben 20 m (melyből 20 m növényzettel borított (zárt gyep), 50 %-os elsodródáscsökkentő szórófej egyidejű alkalmazása mellett) , erdészeti felhasználásban, díszfaiskolában 30 m (melyből 20 m növényzettel borított (zárt gyep), 90 %-os elsodródáscsökkentő szórófej egyidejű alkalmazása mellett) távolságban tartson meg egy kezeletlen, növényzettel borított (zárt gyep) biztonsági övezet! A nem cél ízeltlábúak védelme érdekében a nem mezőgazdasági földterülettől almatermésűekben, csonthéjasokban, héjas gyümölcsűekben, dohányban, fűzben, erdészeti felhasználásban és díszfaiskolában 20 m (50 %-os elsodródáscsökkentő szórófej egyidejű alkalmazása mellett 15 m), szántóföldi növényekben, tökfélékben és 50 cm-nél alacsonyabb dísznövényekben 5 m (50 %-os elsodródáscsökkentő szórófej egyidejű alkalmazása mellett 1 m) távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!
  SPo 2
  Használat után minden védőruházatot ki kell mosni.
 • H-mondatok EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
  H302
  Lenyelve ártalmas.
  H317
  Allergiás bőrreakciót válthat ki.
  H319
  Súlyos szemirritációt okoz.
  H361d
  Feltehetően károsítja a születendő gyermeket.
  H410
  Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
 • P-mondatok P261
  Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését.
  P264
  Használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.
  P270
  A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
  P280
  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  P302 + P352
  HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel
  P305 + P351 + P338
  SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
  P308 + P313
  Expozíció vagy annak gyanúja esetén: Orvosi ellátást kell kérni.
  P391
  A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
  P405
  Elzárva tárolandó.
  P501 - veszélyes hulladék lerakó
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • Védőfelszerelés előkészítőknek arcvédő, munkaruha, védőkesztyű
 • Védőfelszerelés kijuttatóknak arcvédő, munkaruha, védőkesztyű
 • Védőfelszerelés mezőgazdasági dolgozóknak munkaruha, védőkesztyű
Figyelem

Az oldalon szereplő adatok tájékoztató jellegűek!

Adatlap frissítve: 2024-07-05 07:55