Margareta EXTRA levéltetű irtó aerosol

Rendeltetés

 • Rovarölő szer

Hatóanyag összetétel

 • 1 g/kg piretrin, 7,5 g/kg piperonil butoxid

Felhasználásra vonatkozó előírások

Engedélyokirat

 • Engedély száma 6700/0009881-2/2024
 • Engedély típusa Alapengedély
 • Engedély érvényessége 2027. jún. 15.
 • Tulajdonos Bábolna Bio Zrt.

Általános adatok

 • Magyarországi forgalmazó
 • Készítmény gyártó Group RIEM SPRL
 • Formuláció aeroszol (propán-bután hajtógáz) (AE)
 • Forgalmazási kategória III. kategória
 • Ökológiai gazdálkodásban engedélyezve Nem
 • Kiszerelési egységek 400 ml

Agrár-környezet gazdálkodásban engedélyezve

 • Igen

Veszélyességre, biztonságra vonatkozó előírások

 • A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon) > 2000 mg/ttkg
 • Vízi veszélyesség Közepesen veszélyes
 • Méhveszélyesség Kifejezetten kockázatos
 • Méhkímélő technológia Nem
 • S-mondatok SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
  SPe 8 - Margareta EXTRA
  Méhekre veszélyes! Kizárólag a házi méhek napi aktív repülésének befejezését követően, a csillagászati naplemente előtt egy órával, legkésőbb 23 óráig használható fel.
 • H-mondatok EUH 208
  Allergiás reakciót válthat ki.
  EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
  H223
  Tűzveszélyes aeroszol.
  H229
  Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet.
  H411
  Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
 • P-mondatok P102
  Gyermekektől elzárva tartandó
  P210
  Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.
  P211
  Ruhától/.../éghető anyagtól távol tartandó/tárolandó.
  P251
  Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem.
  P264
  Használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.
  P270
  A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
  P391
  A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
  P410 + P412
  Napfénytől védendő. Nem érheti 50 °C/122 °F hőmérsékletet meghaladó hő.
  P501 - veszélyes hulladék lerakó
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • Védőfelszerelés kijuttatóknak munkaruha, védőkesztyű
Figyelem

Az oldalon szereplő adatok tájékoztató jellegűek!

Adatlap frissítve: 2024-07-03 15:38