Margareta levéltetű irtó aerosol

Margareta levéltetű irtó aerosol

Rendeltetés

 • Rovarölő szer

Hatóanyag összetétel

 • 0,6 g/l természetes piretrin

Felhasználásra vonatkozó előírások

Engedélyokirat

 • Engedély száma 02.5/355/5/2009.
 • Engedély típusa Alapengedély
 • Engedély érvényessége 2024. dec. 31.
 • Tulajdonos Bábolna Környezetbiológiai Központ Zrt.

Általános adatok

 • Magyarországi forgalmazó Bábolna Környezetbiológiai Központ Kft.
 • Készítmény gyártó Denka Int. B.V.
 • Formuláció aeroszol (adagolóval)
 • Forgalmazási kategória III. kategória
 • Ökológiai gazdálkodásban engedélyezve Igen
 • Kiszerelési egységek 400 ml

Agrár-környezet gazdálkodásban engedélyezve

 • Igen

Veszélyességre, biztonságra vonatkozó előírások

 • A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon) >2000 mg/kg
 • Vízi veszélyesség Közepesen veszélyes
 • Méhveszélyesség Kifejezetten kockázatos
 • Méhkímélő technológia Nem
 • S-mondatok SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
  SPe 3 - 5 m
  A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 5 m távolságban tartson meg egy kezeletlen, növényzettel borított biztonsági övezetet!
 • H-mondatok EUH 208
  Allergiás reakciót válthat ki.
  EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
  H222
  Rendkívül tűzveszélyes aeroszol.
  H229
  Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet.
  H411
  Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
 • P-mondatok P102
  Gyermekektől elzárva tartandó
  P210
  Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.
  P251
  Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem.
  P261
  Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését.
  P270
  A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
  P410 + P412
  Napfénytől védendő. Nem érheti 50 °C/122 °F hőmérsékletet meghaladó hő.
  P501 - települési
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: A kiürült és kitisztított csomagolóeszköz települési hulladékként kezelhető.
 • Védőfelszerelés kijuttatóknak arcvédő (3-as jelölésű), védőszemüveg (3-as jelölésű)