Microbio

Microbio

Rendeltetés

 • Segédanyag

Hatóanyag összetétel

 • 10 % alkilpoliglukozid citrát, 30 % etoxilált alkoholok, 30 % zsírsavak, növényi olajok metil észtere

Felhasználásra vonatkozó előírások

Engedélyokirat

 • Engedély száma 6300/3099-1/2021.
 • Engedély típusa Alapengedély
 • Engedély érvényessége 2031. dec. 31.
 • Tulajdonos Lamberti S.p.A.
 • Tulajdonos hazai képviselője Bántay László

Általános adatok

 • Magyarországi forgalmazó Adama Hungary Zrt.
 • Készítmény gyártó Lamberti S.p.A.
 • Formuláció mikroemulzió (ME)
 • Forgalmazási kategória II. kategória
 • Ökológiai gazdálkodásban engedélyezve Nem
 • Kiszerelési egységek 0,1 l; 0,25 l; 0,5 l; 1 l; 2,5 l; 3 l; 5 l; 10 l

Agrár-környezet gazdálkodásban engedélyezve

 • Igen

Veszélyességre, biztonságra vonatkozó előírások

 • A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon) >2000 mg/ttkg
 • Vízi veszélyesség Nem jelölésköteles
 • Méhveszélyesség Mérsékelten kockázatos
 • Méhkímélő technológia Igen
 • S-mondatok SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
  Spe 3 - Microbio
  A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 5 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!
  SPe8 - Mikrobio
  Méhekre veszélyes! Virágzó kultúrában a méhek aktív gyűjtési időszaka idején nem alkalmazható! Virágzó gyomnövények vagy mézharmat jelenléte esetén méhkímélő technológiában alkalmazható!
 • H-mondatok EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
  H318
  Súlyos szemkárosodást okoz.
 • P-mondatok P102
  Gyermekektől elzárva tartandó
  P270
  A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
  P280
  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  P305 + P351 + P338
  SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
  P310
  Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
  P391
  A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
  P501 - veszélyes hulladék lerakó
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • Védőfelszerelés előkészítőknek arcvédő, szemvédő, védőkesztyű, védőszemüveg
 • Védőfelszerelés kijuttatóknak arcvédő, szemvédő, védőkesztyű
Figyelem

Az oldalon szereplő adatok tájékoztató jellegűek!

Adatlap frissítve: 2022-03-22 13:28