Nissorun 10 WP - szója, zöldbab

Nissorun 10 WP - szója, zöldbab

Rendeltetés

 • Atkaölő szer

Hatóanyag összetétel

 • 100 g/kg hexitiazox

Felhasználásra vonatkozó előírások

Engedélyokirat

 • Engedély száma : 6700/1606-2/2023
 • Engedély típusa Szükséghelyzeti engedély
 • Engedély érvényessége 2023. jún. 26. – okt. 23.
 • Ügyfél Sumi Agro Hungary Kft.
 • Tulajdonos Nisso Chemical Europe GmbH.

Általános adatok

 • Magyarországi forgalmazó Sumi Agro Hungary Kft.
 • Készítmény gyártó Schrim GmbH
 • Formuláció nedvesíthető por (WP)
 • Forgalmazási kategória III. kategória
 • Ökológiai gazdálkodásban engedélyezve Nem
 • Kiszerelési egységek 5 kg, 500 g, 100 g, 20 g, 4 g

Agrár-környezet gazdálkodásban engedélyezve

 • Nem

Veszélyességre, biztonságra vonatkozó előírások

 • A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon) > 5000 mg/ttkg
 • Vízi veszélyesség Nem jelölésköteles
 • Méhveszélyesség Nem jelölésköteles
 • Méhkímélő technológia Nem
 • S-mondatok SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
  SPe 3 - Nissorun
  A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől almatermésűek és a komló esetében 25 m távolságban tartson meg egy kezeletlen, biztonsági övezetet! 50%-os elsodródás csökkentő szórófej alkalmazása esetén 20 m, 75%-os szórófej esetén 15 m védőtávolság szükséges. Egyéb növény kultúrákban a felszíni vizektől 5 m kezeletlen, növényzettel borított (lehetőleg zárt gyep) biztonsági övezet megtartása szükséges!
 • H-mondatok EUH 208
  Allergiás reakciót válthat ki.
  EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
  H319
  Súlyos szemirritációt okoz.
  H410
  Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
 • P-mondatok P102
  Gyermekektől elzárva tartandó
  P270
  A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
  P280
  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  P284
  [Nem megfelelő szellőzés esetén] légzésvédelem kötelező. gyártó/szállító határozza meg a védőfelszerelést. — a szögletes zárójelek között szereplő szöveg akkor használható, ha a vegyi anyaghoz a felhasználási ponton kiegészítő tájékoztatást mellékelnek, amely kifejti, hogy a biztonságos használat érdekében milyen szellőztetést kell alkalmazni.”
  P305 + P351 + P338
  SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
  P337 + P313
  Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.
  P501 - veszélyes hulladék lerakó
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • Védőfelszerelés előkészítőknek légzésvédő, védőkesztyű, védőruha
 • Védőfelszerelés kijuttatóknak légzésvédő, védőkesztyű, védőruha
Figyelem

Az oldalon szereplő adatok tájékoztató jellegűek!

Adatlap frissítve: 2023-07-10 07:57