Pozitron

Pozitron

Rendeltetés

 • Rovarölő szer

Hatóanyag összetétel

 • 100 g/l piriproxifen

Felhasználásra vonatkozó előírások

Engedélyokirat

 • Engedély száma 6300/2007-1/2022
 • Engedély típusa Származtatott engedély
 • Engedély érvényessége 2036. júl. 31.
 • Tulajdonos Galenika-Fitofarmacija d.o.o.

Általános adatok

 • Magyarországi forgalmazó Kwizda Agro Hungary Kft.
 • Készítmény gyártó Galenika-Fitofarmacija a.d.
 • Formuláció emulgeálható koncentrátum (EC)
 • Forgalmazási kategória I. kategória
 • Ökológiai gazdálkodásban engedélyezve Nem
 • Kiszerelési egységek 100 ml, 300 ml, 1 l, 5 l

Agrár-környezet gazdálkodásban engedélyezve

 • Korlátozva

Veszélyességre, biztonságra vonatkozó előírások

 • A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon) > 2000 mg/ttkg
 • Vízi veszélyesség Kifejezetten veszélyes
 • Méhveszélyesség Kifejezetten kockázatos
 • Méhkímélő technológia Nem
 • S-mondatok SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
  SPe 3 - Harpun
  A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől az alább feltüntetett távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet! Alma: Elsodródás csökkentő technológia nélkül 30 m; 50%-os elsodródás csökkentő technológiával: 20 m; 75%-os elsodródás csökkentő technológiával: 15 m. Körte: Elsodródás csökkentő technológia nélkül 50 m; 50%-os elsodródás csökkentő technológiával: 30 m; 75%-os elsodródás csökkentő technológiával: 20 m. Paradicsom, uborka: Elsodródás csökkentő technológia nélkül 15 m; 50%-os elsodródás csökkentő technológiával: 10 m; 75%-os elsodródás csökkentő technológiával: 10 m.
  SPe 8 - Harpun
  Méhekre veszélyes! A méhek és egyéb beporzást végző rovarok védelme érdekében virágzó kultúrában nem alkalmazható! Virágzó gyomnövények vagy mézharmat jelenléte esetén nem alkalmazható!
 • H-mondatok EUH 066
  Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.
  EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
  H304
  Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
  H318
  Súlyos szemkárosodást okoz.
  H336
  Álmosságot vagy szédülést okozhat.
  H410
  Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
 • P-mondatok P261
  Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését.
  P280
  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  P301 + P310
  LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
  P304 + P340
  BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
  P305 + P351 + P338
  SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
  P310
  Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
  P391
  A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
  P403 + P233
  Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó.
  P405
  Elzárva tárolandó.
  P501 - veszélyes hulladék lerakó
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • Védőfelszerelés előkészítőknek szemvédő, védőkesztyű, védőruha
 • Védőfelszerelés kijuttatóknak szemvédő, védőkesztyű, védőruha
Figyelem

Az oldalon szereplő adatok tájékoztató jellegűek!

Adatlap frissítve: 2022-11-16 12:40