Quickphos

Quickphos

Rendeltetés

 • Gázosító szer

Hatóanyag összetétel

 • 560 g/kg aluminium-foszfid

Felhasználásra vonatkozó előírások

Engedélyokirat

 • Engedély száma 48904/2000
 • Engedély típusa Alapengedély
 • Engedély érvényessége 2027. dec. 31.
 • Tulajdonos UPL Holdings Coöperatief U.A.

Általános adatok

 • Magyarországi forgalmazó UPL Hungary Kft.
 • Készítmény gyártó UPL Europe Ltd.
 • Formuláció gázt kibocsájtó, tömörített tabletta/pellet
 • Forgalmazási kategória I. kategória
 • Ökológiai gazdálkodásban engedélyezve Nem
 • Kiszerelési egységek 30 db t, 100 db t, 166 db t, 333 db t, 500 db t, 150 db p, 500db p, 833 db p, 1666 db p, 2500 db p

Agrár-környezet gazdálkodásban engedélyezve

 • Igen

Veszélyességre, biztonságra vonatkozó előírások

 • A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon) 8,87 mg/ttkg
 • Vízi veszélyesség Kifejezetten veszélyes
 • Méhveszélyesség Nem jelölésköteles
 • Méhkímélő technológia Nem
 • S-mondatok SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
  SPo 2
  Használat után minden védőruházatot ki kell mosni.
 • H-mondatok EUH 029
  Vízzel érintkezve mérgező gázok képződnek.
  EUH 032
  Savval érintkezve nagyon mérgező gázok képződnek.
  EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
  H260
  Vízzel érintkezve öngyulladásra hajlamos tűzveszélyes gázokat bocsát ki.
  H300
  Lenyelve halálos.
  H311
  Bőrrel érintkezve mérgező.
  H319
  Súlyos szemirritációt okoz.
  H330
  Belélegezve halálos.
  H400
  Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
 • P-mondatok P223
  Nem érintkezhet vízzel.
  P232
  Nedvességtől védendő.
  P234
  Az eredeti csomagolásban tartandó.
  P273
  Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
  P280
  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  P301 + P310
  LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
  P321
  Szakellátás (lásd ... a címkén).
  P335
  A bőrre lazán tapadó szemcséket óvatosan le kell kefélni.
  P370 + P378 - por, majd CO2
  Tűz esetén: oltásra ... használandó.
  P402 + P404
  Száraz helyen tárolandó. Zárt edényben tárolandó.
  P405
  Elzárva tárolandó.
  P501 - veszélyes hulladék lerakó
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • Védőfelszerelés kijuttatóknak kapucnis védőoverall (3-4 CEN típus), légzésvédő teljes álarc (B2P3), védőkesztyű, védőlábbeli