Rafting

Rafting

Rendeltetés

 • Rovarölő szer

Hatóanyag összetétel

 • 200 g/kg acetamiprid

Felhasználásra vonatkozó előírások

Engedélyokirat

 • Engedély száma 04.2/396-1/2017.
 • Engedély típusa Származtatott engedély
 • Engedély érvényessége 2025. dec. 31.
 • Tulajdonos Nisso Chemical Europe GmbH.
 • Tulajdonos hazai képviselője Sumi Agro Hungary Kft.

Általános adatok

 • Magyarországi forgalmazó BASF Hungária Kft.
 • Készítmény gyártó Nippon Soda
 • Formuláció vízoldható granulátum (SG)
 • Forgalmazási kategória I. kategória, II. kategória, III. kategória
 • Ökológiai gazdálkodásban engedélyezve Nem
 • Kiszerelési egységek III. kat.: 2 g, 3 g, 4 g, II. kat.: 5 g, 10 g, 25 g, 50 g, 100 g, 120 g; I. kat.: 200 g, 1 kg, 1,5 kg, 5 kg

Agrár-környezet gazdálkodásban engedélyezve

 • Korlátozva

Veszélyességre, biztonságra vonatkozó előírások

 • A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon) 1065 mg/ttkg
 • Vízi veszélyesség Kifejezetten veszélyes
 • Méhveszélyesség Nem jelölésköteles
 • Méhkímélő technológia Nem
 • S-mondatok SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
  SPe 2
  A talajvíz védelme érdekében fokozottan érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területeken ne használja!
  SPe 3 - Mospilan 20 SG
  A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől a szántóföldi kultúráknál 5 m, zöldségféléknél, dísznövényeknél 10 m, gyümölcs kultúráknál 40 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet! Légi permetezés esetén a vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 80 m, a nem cél-ízeltlábúak/rovarok védelme érdekében a nem mezőgazdasági földterülettől 20 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!
 • H-mondatok EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
  H302
  Lenyelve ártalmas.
  H361d
  Feltehetően károsítja a születendő gyermeket.
  H400
  Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
  H410
  Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
 • P-mondatok P280
  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  P308 + P313
  Expozíció vagy annak gyanúja esetén: Orvosi ellátást kell kérni.
  P391
  A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
  P405
  Elzárva tárolandó.
  P501 - veszélyes hulladék lerakó
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • Védőfelszerelés előkészítőknek munkaruha, védőkesztyű
 • Védőfelszerelés kijuttatóknak munkaruha, védőkesztyű
 • Védőfelszerelés mezőgazdasági dolgozóknak munkaruha, védőkesztyű
Figyelem

Az oldalon szereplő adatok tájékoztató jellegűek!

Adatlap frissítve: 2024-04-25 14:48