Ranman Top

Ranman Top

Rendeltetés

 • Gombaölő szer

Hatóanyag összetétel

 • 160 g/l ciazofamid

Felhasználásra vonatkozó előírások

Engedélyokirat

 • Engedély száma 6700/768-1/2023
 • Engedély típusa Alapengedély
 • Engedély érvényessége 2037. júl. 31.
 • Tulajdonos ISK Biosciences Europe N.V.

Általános adatok

 • Magyarországi forgalmazó Certis Belchim BV
 • Készítmény gyártó ISK Biosciences Europe N.V.
 • Formuláció vizes szuszpenzió koncentrátum (SC)
 • Forgalmazási kategória II. kategória
 • Ökológiai gazdálkodásban engedélyezve Nem
 • Kiszerelési egységek 50 ml; 100 ml; 200 ml; 250 ml; 500 ml; 1 liter; 2 liter; 5 liter; 10 liter; 15 liter

Agrár-környezet gazdálkodásban engedélyezve

 • Igen

Veszélyességre, biztonságra vonatkozó előírások

 • A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon) >2000 mg/ttkg
 • Vízi veszélyesség Közepesen veszélyes
 • Méhveszélyesség Nem jelölésköteles
 • Méhkímélő technológia Nem
 • S-mondatok SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
  SPe 3 - 5 m
  A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 5 m távolságban tartson meg egy kezeletlen, növényzettel borított biztonsági övezetet!
  SPe 3 - Ranman Top
  Szántóföldi növények, szabadföldi zöldségfélék, szabadföldi dísznövények ( 150 cm) A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 20 m (75%-os elsodródás csökkentő szórófej egyidejű alkalmazása esetén 10 m) távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet! A nem cél ízeltlábúak/rovarok védelme érdekében a nem mezőgazdasági földterülettől 15 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet! 75%-os elsodródás csökkentő szórófej egyidejű alkalmazása esetén kezeletlen biztonsági övezet megtartása a nem mezőgazdasági földterülettől nem szükséges.
 • H-mondatok EUH 208
  Allergiás reakciót válthat ki.
  EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
  H318
  Súlyos szemkárosodást okoz.
  H411
  Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
 • P-mondatok P102
  Gyermekektől elzárva tartandó
  P270
  A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
  P280
  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  P305 + P351 + P338 + P310
  SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: óvatos öblítés vízzel több percen keresztül. Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Azonnal forduljon orvoshoz.
  P391
  A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
  P501 - veszélyes hulladék lerakó
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • Védőfelszerelés előkészítőknek munkaruha, szemvédő, védőkesztyű
 • Védőfelszerelés kijuttatóknak munkaruha, szemvédő, védőkesztyű
 • Védőfelszerelés mezőgazdasági dolgozóknak munkaruha, védőkesztyű