Rézmax Micro 63 WG

Rendeltetés

 • Gombaölő szer

Hatóanyag összetétel

 • 630 g/kg rézoxiklorid

Felhasználásra vonatkozó előírások

Engedélyokirat

 • Engedély száma 700/939-1/2023
 • Engedély típusa Származtatott engedély
 • Engedély érvényessége 2026. dec. 31.
 • Tulajdonos Gowan Crop Protection Ltd.

Általános adatok

 • Magyarországi forgalmazó
 • Készítmény gyártó Gowan Crop Protection Ltd.
 • Formuláció vízben diszpergálható granulátum (WG)
 • Forgalmazási kategória I. kategória, II. kategória
 • Ökológiai gazdálkodásban engedélyezve Igen
 • Kiszerelési egységek II. kat.: 0,25 kg, 1 kg, I. kat.: 5 kg, 10 kg

Agrár-környezet gazdálkodásban engedélyezve

 • Igen

Veszélyességre, biztonságra vonatkozó előírások

 • A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon) >2000 mg/ttkg
 • Vízi veszélyesség Kifejezetten veszélyes
 • Méhveszélyesség Nem jelölésköteles
 • Méhkímélő technológia Nem
 • S-mondatok SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
  SPe 1
  A talaj védelme érdekében ezt, vagy ugyanilyen hatóanyagot tartalmazó bármilyen más készítményt ne használja ugyanazon a területen az előírtnál nagyobb mennyiségben, illetve többször!
  SPe 3 - Neoram 37,5 WG
  A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 50 m (90%-os elsodródás csökkentő szórófej alkalmazása esetén 20 m) távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet, melyből legalább 20 m növényzettel borított (zárt gyep)!
  SPe 8 - Neoram 37,5 WG
  Méhekre veszélyes! Virágzó kultúrában a méhek napi aktív gyűjtési időszaka idején nem alkalmazható! Virágzó gyomnövények vagy mézharmat jelenléte esetén méhkímélő technológiában alkalmazható!
 • H-mondatok EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
  H332
  Belélegezve ártalmas.
  H410
  Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
 • P-mondatok P261
  Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését.
  P280
  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  P304 + P340
  BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
  P312
  Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
  P391
  A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
  P501 - veszélyes hulladék lerakó
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • Védőfelszerelés előkészítőknek munkaruha, védőkesztyű
 • Védőfelszerelés kijuttatóknak munkaruha, védőkesztyű
 • Védőfelszerelés mezőgazdasági dolgozóknak munkaruha, védőkesztyű