Rodent Stop

Rodent Stop

Rendeltetés

 • Rágcsálóirtó szer

Hatóanyag összetétel

 • 75 mg/kg klórfacinon

Felhasználásra vonatkozó előírások

Engedélyokirat

 • Engedély száma 6700/583-2/2023
 • Engedély típusa Szükséghelyzeti engedély
 • Engedély érvényessége 2024. jan. 24. – máj. 8.
 • Ügyfél Albensis Trader Kft.
 • Tulajdonos

Általános adatok

 • Magyarországi forgalmazó Albensis Trader Kft.
 • Készítmény gyártó
 • Formuláció
 • Forgalmazási kategória I. kategória
 • Ökológiai gazdálkodásban engedélyezve Nem
 • Kiszerelési egységek 20 kg, 40 kg, 700 kg

Agrár-környezet gazdálkodásban engedélyezve

 • Nem

Veszélyességre, biztonságra vonatkozó előírások

 • A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon) 300 mg/ttkg
 • Vízi veszélyesség Nem jelölésköteles
 • Méhveszélyesség Nem jelölésköteles
 • Méhkímélő technológia Nem
 • S-mondatok SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
  SPr 1
  A csalétket úgy kell biztonságosan kihelyezni, hogy a lehető legkisebb legyen annak a veszélye, hogy abból más állatok is fogyasztanak.
  SPr 2
  A kezelt területet a kezelés ideje alatt külön jelöléssel kell megjelölni. A jelölésben fel kell hívni a figyelmet a véralvadásgátló szertől való mérgeződés veszélyére és annak ellenszerére!
  SPr 3
  Az elhullott rágcsálókat a kezelés alatt naponta el kell távolítani a kezelt területről! A tetemeket tilos hulladéktartályban vagy hulladéklerakóban elhelyezni!
 • H-mondatok EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
  H300
  Lenyelve halálos.
  H310
  Bőrrel érintkezve halálos.
  H330
  Belélegezve halálos.
  H360d
  Károsíthatja a születendő gyermeket.
  H372
  Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsítja a szerveket.
 • P-mondatok P260
  A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos.
  P262
  Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet.
  P280
  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  P301 + P310 + P330
  LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon orvoshoz. A szájat ki kell öblíteni.
  P302 + P352 + P310
  HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel. Azonnal forduljon orvoshoz
  P304 + P340 + P310
  BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. Azonnal forduljon orvoshoz.
  P361 + P364
  Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni, és újbóli használat előtt ki kell mosni.
  P391
  A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
  P405
  Elzárva tárolandó.
  P501 - veszélyes hulladék lerakó
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • Védőfelszerelés előkészítőknek védőkesztyű, védőruha
 • Védőfelszerelés kijuttatóknak védőkesztyű, védőruha
Figyelem

Az oldalon szereplő adatok tájékoztató jellegűek!

Adatlap frissítve: 2024-03-27 10:38