Seed Oprid 600 FS

Rendeltetés

 • Csávázószer (rovarölő)

Hatóanyag összetétel

 • 600 g/l imidakloprid

Felhasználásra vonatkozó előírások

Engedélyokirat

 • Engedély száma 02.5/2112/1/2009.
 • Engedély típusa Alapengedély
 • Engedély érvényessége 2020. dec. 1.
 • Tulajdonos Nufarm Hungária Kft.
 • Türelmi idő kereskedőknek 2021. jún. 1.
 • Türelmi idő felhasználóknak 2022. jún. 1.

Általános adatok

 • Magyarországi forgalmazó
 • Készítmény gyártó Adama Makhteshim Ltd.
 • Formuláció vizes szuszpenzió koncentrátum csávázás céljára (FS)
 • Forgalmazási kategória I. kategória
 • Ökológiai gazdálkodásban engedélyezve Nem
 • Kiszerelési egységek 15 l, 200 l,

Agrár-környezet gazdálkodásban engedélyezve

 • Nem

Veszélyességre, biztonságra vonatkozó előírások

 • A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon) 300-1000 mg/ttkg
 • Vízi veszélyesség Kifejezetten veszélyes
 • Méhveszélyesség Kifejezetten kockázatos
 • Méhkímélő technológia Nem
 • S-mondatok SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
  SPo 2
  Használat után minden védőruházatot ki kell mosni.
 • H-mondatok EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
  H302
  Lenyelve ártalmas.
  H400
  Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
  H410
  Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
 • P-mondatok P270
  A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
  P280
  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  P301 + P312
  LENYELÉS ESETÉN: Rosszullét esetén azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
  P391
  A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
  P501 - veszélyes hulladék lerakó
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • Védőfelszerelés előkészítőknek arcvédő, védőkesztyű
 • Védőfelszerelés kijuttatóknak védőkesztyű
 • Védőfelszerelés (csávázás) védőruha, védőszemüveg
 • Védőfelszerelés (vetés) védőruha