SmartFresh ProTabs

SmartFresh ProTabs

Rendeltetés

 • Növekedésszabályzó szer

Hatóanyag összetétel

 • 20 g/kg 1-metil-ciklopropén

Felhasználásra vonatkozó előírások

Engedélyokirat

 • Engedély száma 6700/1954-1/2023
 • Engedély típusa Alapengedély
 • Engedély érvényessége 2035. júl. 31.
 • Tulajdonos AgroFresh holding France S.A.S

Általános adatok

 • Magyarországi forgalmazó AgroFresh
 • Készítmény gyártó AgroFresh Inc.
 • Formuláció tabletta (TB)
 • Forgalmazási kategória I. kategória
 • Ökológiai gazdálkodásban engedélyezve Nem
 • Kiszerelési egységek rózsaszín: 1-25 db; sárga: 1-20 db, 61-80 db; szén-dioxid képző: 8 db, 40 db, 160 db; folyadék: 200 ml, 1 liter, 4 liter

Agrár-környezet gazdálkodásban engedélyezve

 • Igen

Veszélyességre, biztonságra vonatkozó előírások

 • A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon) > 2000 mg/ttkg
 • Vízi veszélyesség Mérsékelten veszélyes
 • Méhveszélyesség Nem jelölésköteles
 • Méhkímélő technológia Nem
 • S-mondatok SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
  SPo 5
  A visszatérést megelőzően a kezelt helyiséget alaposan ki kell szellőztetni.
 • H-mondatok EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
  H319
  Súlyos szemirritációt okoz.
  H412
  Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
 • P-mondatok P102
  Gyermekektől elzárva tartandó
  P270
  A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
  P273
  Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
  P280
  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  P284
  [Nem megfelelő szellőzés esetén] légzésvédelem kötelező. gyártó/szállító határozza meg a védőfelszerelést. — a szögletes zárójelek között szereplő szöveg akkor használható, ha a vegyi anyaghoz a felhasználási ponton kiegészítő tájékoztatást mellékelnek, amely kifejti, hogy a biztonságos használat érdekében milyen szellőztetést kell alkalmazni.”
  P305 + P351 + P338
  SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
  P337 + P313
  Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.
  P391
  A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
  P501 - veszélyes hulladék lerakó
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • Védőfelszerelés előkészítőknek légzésvédő (A2B1), munkaruha, védőkesztyű, védőszemüveg
 • Védőfelszerelés kijuttatóknak légzésvédő (A2B1), munkaruha, védőkesztyű, védőszemüveg
Figyelem

Az oldalon szereplő adatok tájékoztató jellegűek!

Adatlap frissítve: 2024-01-17 11:04