Tachigaren 70 WP

Tachigaren 70 WP

Rendeltetés

 • Csávázószer (gombaölő)

Hatóanyag összetétel

 • 700 g/kg himexazol

Felhasználásra vonatkozó előírások

Engedélyokirat

 • Engedély száma 04.2/12657-1/2014
 • Engedély típusa Alapengedély
 • Engedély érvényessége 2027. máj. 31.
 • Tulajdonos Mitsui Chemicals Agro Inc.
 • Tulajdonos hazai képviselője AgChem Project Consulting Kft.

Általános adatok

 • Magyarországi forgalmazó AgChem Project Consulting Kft.
 • Készítmény gyártó Mitsui Chemicals Crop&Life Solutions, Inc
 • Formuláció vízben diszpergálható por, csávázás céljára (WS)
 • Forgalmazási kategória I. kategória
 • Ökológiai gazdálkodásban engedélyezve Nem
 • Kiszerelési egységek 25 kg

Agrár-környezet gazdálkodásban engedélyezve

 • Igen

Veszélyességre, biztonságra vonatkozó előírások

 • A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon) 2800 mg/ttkg
 • Vízi veszélyesség Közepesen veszélyes
 • Méhveszélyesség Nem jelölésköteles
 • Méhkímélő technológia Nem
 • S-mondatok SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
  SPo 2
  Használat után minden védőruházatot ki kell mosni.
 • H-mondatok EUH 208
  Allergiás reakciót válthat ki.
  EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
  H228
  Tűzveszélyes szilárd anyag.
  H318
  Súlyos szemkárosodást okoz.
  H411
  Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
 • P-mondatok P210
  Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.
  P240
  A tárolóedényt és a fogadóedényt le kell földelni/át kell kötni.
  P241
  Robbanásbiztos elektromos/szellőztető/világító/.../berendezés használandó.
  P273
  Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
  P280
  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  P305 + P351 + P338 + P310
  SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: óvatos öblítés vízzel több percen keresztül. Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Azonnal forduljon orvoshoz.
  P370 + P378 - hab, por
  Tűz esetén: az oltáshoz oltóhab és oltópor használható.
  P391
  A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
  P501 - veszélyes hulladék lerakó
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • Védőfelszerelés (csávázás) védőkesztyű, védőlábbeli, védőruha, védőszemüveg
 • Védőfelszerelés (vetés) arcvédő, szemvédő, védőkesztyű, védőruha
Figyelem

Az oldalon szereplő adatok tájékoztató jellegűek!

Adatlap frissítve: 2022-05-06 09:45