Tripicrin EC

Tripicrin EC

Rendeltetés

 • Gázhatású talajfertőtlenítő szer

Hatóanyag összetétel

 • 94 % klórpikrin

Felhasználásra vonatkozó előírások

Engedélyokirat

 • Engedély száma 6300/1496-2/2022
 • Engedély típusa Szükséghelyzeti engedély
 • Engedély érvényessége 2022. júl. 11. – nov. 7.
 • Ügyfél Ekoprevent Kft.
 • Tulajdonos Ekoprevent Kft.

Általános adatok

 • Magyarországi forgalmazó Ekoprevent Kft.
 • Készítmény gyártó
 • Formuláció emulzióképző koncentrátum (EC)
 • Forgalmazási kategória I. kategória
 • Ökológiai gazdálkodásban engedélyezve Nem
 • Kiszerelési egységek

Agrár-környezet gazdálkodásban engedélyezve

 • Nem

Veszélyességre, biztonságra vonatkozó előírások

 • A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon) 37,5-250 mg/ttkg
 • Vízi veszélyesség Kifejezetten veszélyes
 • Méhveszélyesség Kifejezetten kockázatos
 • Méhkímélő technológia Nem
 • S-mondatok SPe 3 - 50 m
  A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 50 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!
  SPe 8 - Tilos
  Tilos méhek közelében felhasználni!
 • H-mondatok H300
  Lenyelve halálos.
  H310
  Bőrrel érintkezve halálos.
  H314
  Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
  H330
  Belélegezve halálos.
  H372
  Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsítja a szerveket.
  H410
  Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
 • P-mondatok P102
  Gyermekektől elzárva tartandó
  P260
  A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos.
  P270
  A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
  P280
  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  P284
  [Nem megfelelő szellőzés esetén] légzésvédelem kötelező. gyártó/szállító határozza meg a védőfelszerelést. — a szögletes zárójelek között szereplő szöveg akkor használható, ha a vegyi anyaghoz a felhasználási ponton kiegészítő tájékoztatást mellékelnek, amely kifejti, hogy a biztonságos használat érdekében milyen szellőztetést kell alkalmazni.”
  P304 + P340 + P310
  BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. Azonnal forduljon orvoshoz.
  P305 + P351 + P338
  SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
  P308 + P311
  Expozíció vagy annak gyanúja esetén: Forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
  P403 + P233
  Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó.
  P501 - veszélyes hulladék lerakó
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • Védőfelszerelés előkészítőknek arcvédő, részecskeszűrő félálarc (A2P3), szemvédő, védőkesztyű, védőruha
 • Védőfelszerelés kijuttatóknak arcvédő, részecskeszűrő félálarc (A2P3), szemvédő, védőkesztyű, védőruha

Dokumentumok

Figyelem

Az oldalon szereplő adatok tájékoztató jellegűek!

Adatlap frissítve: 2022-07-15 11:23