Valis Plus

Valis Plus

Rendeltetés

 • Gombaölő szer

Hatóanyag összetétel

 • 60 g/kg valifenalát, 150 g/kg réz-oxiklorid, 150 g/kg réz-hidroxid

Felhasználásra vonatkozó előírások

Engedélyokirat

 • Engedély száma 6300/2418-1/2022
 • Engedély típusa Alapengedély
 • Engedély érvényessége 2027. szept. 30.
 • Tulajdonos Certis Belchim B.V.
 • Tulajdonos hazai képviselője Belchim Crop Protection Hungary Kft.

Általános adatok

 • Magyarországi forgalmazó Certis Belchim BV
 • Készítmény gyártó Certis Belchim B.V.
 • Formuláció vízben diszpergálható granulátum (WG)
 • Forgalmazási kategória I. kategória
 • Ökológiai gazdálkodásban engedélyezve Nem
 • Kiszerelési egységek 1 kg, 2 kg, 5 kg, 10 kg, 26 kg

Agrár-környezet gazdálkodásban engedélyezve

 • Igen

Veszélyességre, biztonságra vonatkozó előírások

 • A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon) ≥ 2000 mg/ttkg
 • Vízi veszélyesség Kifejezetten veszélyes
 • Méhveszélyesség Nem jelölésköteles
 • Méhkímélő technológia Nem
 • S-mondatok SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
  SPe 3 - Valis Plus
  A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől az alább feltüntetett távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet! Elsodródás csökkentő technológia nélkül 200 m ebből legalább 20 m zárt gyep. 50%-os elsodródás csökkentő technológiával 125 m ebből legalább 20 m zárt gyep. 75%-os elsodródás csökkentő technológiával 75 m ebből legalább 20 m zárt gyep. 90%-os elsodródás csökkentő technológiával 50 m ebből legalább 20 m zárt gyep.
 • H-mondatok EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
  H318
  Súlyos szemkárosodást okoz.
  H332
  Belélegezve ártalmas.
  H351
  Feltehetően rákot okoz .
  H400
  Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
  H410
  Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
 • P-mondatok P261
  Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését.
  P280
  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  P304 + P340
  BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
  P305 + P351 + P338
  SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
  P308 + P313
  Expozíció vagy annak gyanúja esetén: Orvosi ellátást kell kérni.
  P391
  A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
  P405
  Elzárva tárolandó.
  P501 - veszélyes hulladék lerakó
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • Védőfelszerelés előkészítőknek munkaruha, szemvédő, védőkesztyű
 • Védőfelszerelés kijuttatóknak munkaruha, szemvédő, védőkesztyű
Figyelem

Az oldalon szereplő adatok tájékoztató jellegűek!

Adatlap frissítve: 2023-05-26 10:05